top of page

שירותים הנדסיים

שירותי הנדסה שונים

שירותי כוח אדם הנדסי

+ Read more 
 • ביצוע סקרים הנדסיים.

 • בדיקות כדאיות והתכנות (Feasibility Studies).

 • כמאות (Quantity Surveying).

 • טיפול באישורי רשויות.

 • נוהלי חברה (Procedures).

 • שירותי כוח אדם הנדסי אצל הלקוח.

 • תכניות אחזקה.

 • תיקי אחזקה.

 • תאום מערכות (סופר פוזיציה).

- Less
שירותי הנדסה שונים

הקמה ופיקוח מקצועי

ניהול אתר

+ Read more 
 • ניהול אתר.

 • פיקוח מקצועי על כל הדיסיפלינות.

 • בדיקה ואישור חשבונות קבלניים (חלקיים וסופיים).

 • קבלת העבודות, תעודות גמר.

- Less
הקמה ופיקוח מקצועי

התקשרויות קבלניות ורכש ציוד

הכנת מסמכי מכרז

+ Read more 
 • הכנת מסמכי מכרז.

 • הכנת רשימות קבלנים.

 • ניתוח הצעות קבלנים (טכנית וכלכלית).

 • המלצות ללקוח לגבי בחירת קבלנים.

 • הוצאות צווי התחלת עבודה והכנת הסכמים.

 • טיפול ברכש ציוד ומכונות כולל אפיון, ריכוז הצעות מהארץ ומחו"ל,

 • ביקורות והשוואת הצעות, המלצה לרכש, ביקורת אצל יצרנים בארץ ובחו"ל.

- Less
התקשרויות קבלניות ורכש ציוד

תכנון הנדסי

תכנון הנדסה אזרחית

+ Read more 
 • אדריכלות.

 • הנדסת מבנים (בטון ופלדה).

 • הנדסה אזרחית.

 • מכני, מעליות עגורנים ומתקני הרמה.

 • שינוע מוצקים ואבקות.

 • תהליכים, צנרת ומערכים.

 • אינסטלציה סניטרית ותעשייתית.

 • מערכות אנרגיה ומיזוג אויר.

 • חשמל.

 • תקשורת.

 • מערכות מתח נמוך מאד (מנ"מ).

- Less
תכנון הנדסי

ניהול פרוייקטים

ניהול ואחריות כוללת

+ Read more 
 • ניהול ואחריות כוללת לביצוע הפרויקט.

 • תיאום תכנון.

 • הקמה ופיקוח מקצועי.

 • הכנת נוהלי פרויקט, התקשרויות עם קבלנים.

 • תכנון הכנה ומעקב לוחות זמנים.

 • תקציבי פרויקט- תכנון הכנה ומעקב.

 • תיאום גורמי חוץ.

 • קידום פרויקט.

- Less
ניהול פרוייקטים
bottom of page